MARE15 se sastoji od 1 ili 2 mlaznice od 500 g ovisno o volumenu koji treba zaštititi i 1 upravljačke jedinice.

Upravljačka jedinica signalizira pred-alarm, alarm pražnjenja u tijeku i omogućuje aktiviranje ‘sustava za gašenje požara.

Aktivacija se može dogoditi:

  • u ručnom načinu rada s odgođenim pražnjenjem 5 sek. pritiskom na višenamjenske tipke
  • automatski putem kabela osjetljivog na toplinu.